Icon kobu medium
Kota Miyake

MySQL Serverのバージョンを確認する

mysqladmin -uroot -p version
コメント
新しいコメント